ANASAYFA

KVKK

ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen; 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, 

ELCAB: Atatürk Mah. Ömür Sok. No:9/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde mukim ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ni,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

Veri Sorumlusu 

 

KVKK uyarınca muhatap, çalışan, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, program ortağı ve/veya şirket çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

KVKK’nın  5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz; ∙ Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ∙ Doğru ve gerektiğinde güncel ∙ Belirli, açık ve meşru amaçlar için İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ∙Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ∙Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve şirketin ve  şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. 

İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ‘nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

ELCAB Faaliyetleri;

Silikon kablo imalatı, ihracat,alım ve satımı. Silikon makaron ve profiller imalat ihracat alım ve satımı ve 4.5.2017 tarihinde tescil edilen tadil metninde yazılı olan diğer işler.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı 

 

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Elcab’ın faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, şirket yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 

Kişisel verileriniz, Elcab tarafından ∙ Burs/Staj Başvuru Formları ∙ İletişim Formları  ∙Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması ∙İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması ∙İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve  hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması ∙Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi ∙Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ∙Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması ∙ İş Başvuru Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak Elcab'in faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi

 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması

 

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

∙İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları)  şirketlerine,

∙Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

∙Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

∙Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

∙Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, yetkili kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

 

Veri Sahibinin Hakları 

 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  bu kapsamda, kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup işbu Aydınlatma Metni ile ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.  

 

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

 

Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme 

​haklarına sahiptirler.

 

Veri Sahibinin Başvurusu 

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@elcabkablo.com veya ozgur.karayazi@elcabkablo.com elektronik posta adresinden veya Atatürk Mah. Ömür Sok. No:9/1 Arnavutköy/İSTANBUL adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ŞİRKETİ tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. 

 

ELCAB KOBLO PROFİL SANAYİ TİCARET ŞİRKETİ